mobAdmin一个真正兼容移动端的基础后台 基于thinkphp5.0 + H+后台模板 + frozenui移动模板
账号:admin 密码:chenxing
版本:mobAdmin ver1.0 | PC端后台入口 | 移动端后台入口
git下载:https://gitee.com/cxing/mobadmin.git | 觉得有用记得给个星吧!
QQ交流群:157451741 | 专注web开发,分享开发经验
0.002445s